Valberedning

Valberedning fram till årsstämman 26 april 2018:
– Mikael Regin, valberedningens ordförande
– Carl-Johan Gerhardsson
– Mikael Hult, styrelsens ordförande

Aktieägare som har förslag på kandidater till styrelsen mailar dessa till: mikael.regin@indentive.se.

Vid årsstämma den 13 juni 2017 fattades beslut om följande principer för utseende av valberedning. Styrelsens ordförande ska under året sammankalla Bolagets röstmässigt två största aktieägare per den 1 september 2017 att utse en representant vardera som jämte styrelsens ordförande ska vara ledamot i valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna väljer att avstå sin rätt att utse representant i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Mandattiden för valberedningen avslutas när den efterföljande valberedningen har offentliggjorts.