Pressmeddelanden


Indentive ABs revisor lämnar revisionsberättelse med övrig upplysning

Indentive ABs revisor lämnar följande uttalanden och upplysningar i revisionsberättelsen: Uttalanden ”Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.” ”Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.” Övriga upplysningar ”Som bolaget beskriver i förvaltningsberättelsen under avsnitten ”Förväntad framtida…

Read more

Indentives bokslutskommuniké 2018

Finansiella kommentarer Januari - december, koncernen • Nettoomsättningen uppgick till 16 037 TSEK (16 654) • Resultat efter finansnetto uppgick till -27 640 TSEK (-18 076). Resultatet har belastats med 4 MSEK i ökade avskrivningar och nedskrivningar • Resultat per aktie uppgick till -2,68 SEK (-9,07) • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 4…

Read more

STYRELSEN I INDENTIVE AB BESLUTAR OM KVITTNINGSEMISSION

MÅ, JAN 28, 2019 12:15 CET  Styrelsen i Indentive har idag fattat beslut om en riktad nyemission av 640 000 aktier av serie B till Vincero AB. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som styrelsen givits av den extra bolagsstämma som hölls den 26 april 2018. Emissionskurs är 1,50 kronor per aktie och aktierna kvittas…

Read more

Beslut vid Indentive ABs extra bolagsstämma

Vid Indentive ABs extra bolagsstämma den 28 januari 2019 beslutade stämman att, med entledigande av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, till ny revisor för tiden till slutet av årsstämman 2019 utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor. Vidare beslutade stämman att i efterhand godkänna…

Read more

Kallelse till årsstämma i Indentive AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 februari 2019 klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 22 februari 2019. Aktieägare som önskar delta…

Read more