Pressmeddelanden


Indentive beslutar om företrädesemission om 18,1 MSEK

Styrelsen för Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om 18,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Emissionen”). Emissionsbeslutet fattas med stöd av det bemyndigande som styrelse erhållit vid extra bolagsstämma den 26 april 2018. Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 60 procent, motsvarande cirka 10,9 MSEK.

Read more

Indentive vinner upphandling kring IoT-tjänster hos Uppsalahem AB

Indentive har lämnat ett vinnande anbud till Uppsalahem AB. Upphandlingen gäller ramavtalgällandeförapplikationsförvaltning och utveckling av tjänster till Indentives IoT-plattform Connective. Nu väntar,enligt Lagen om Offentlig Upphandling,en avtalsspärr om 10 dagar. Ramavtal kommer att tecknas tidigast 2018-05-31.

Read more

Indentive tecknar konsultavtal med Umeå Energi

Indentive har tecknat ett konsultavtal med Umeå Energi gällande utveckling av tjänster och produkter samt integrationsarbeten för IoT-plattformen Connective. Respektive projekt prissätts för sig.

Read more

Indentives dotterbolag Vodvision Europe AB säljer Pergas AB

Indentives dotterbolag Vodvision Europe AB har tecknat avtal om försäljning av helägda dotterbolaget Pergas AB till Hansson Kreativitet AB, ägt av Ola Hansson, VD i Pergas AB. I samband med det har avtal träffats med Indentives förre VD, Lars-Thomas Rasmussen, om ändringar i hans anställningsavtal. Rasmussens avtal, som sades upp i december 2017 för upphörande…

Read more

Indentive fokuserar på sina kärnprodukter inom IoT och TV och avyttrar konsultverksamhet

Indentive går nu in i kommersiell fas och kommer att fokusera hårdare på att marknadsföra och sälja sina produkter inom IoT och TV. Därför avyttrar bolaget nu konsultverksamheten och har skrivit avtal med HiQ som innebär att ett flertal medarbetare övergår som anställda hos HiQ. Indentive räknar med att affären förbättrar kassaflödet med upp till…

Read more