Pressmeddelanden


Umeå Energi lanserar smarta hem-lösning baserad på Indentives IoT-plattform Connective

Nu lanserar Umeå Energi smarta hem-lösningen, Smart Start för privatkunder. Lösningen baseras på Indentives IoT-plattform Connective. Affärsmodellen är licensbaserad och intäkter uppkommer i takt med att privatkunder tecknar startpaket.

Read more

Indentive AB:s kvartalsrapport, januari - mars 2018

FINANSIELLA KOMMENTARER • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 6 053 TSEK (3 312) • Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till -7 041 TSEK (-3 402) • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,13 SEK (-30,23) • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2 211 TSEK (2 793) • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick…

Read more

Indentive beslutar om företrädesemission om 18,1 MSEK

Styrelsen för Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om 18,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Emissionen”). Emissionsbeslutet fattas med stöd av det bemyndigande som styrelse erhållit vid extra bolagsstämma den 26 april 2018. Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 60 procent, motsvarande cirka 10,9 MSEK.

Read more

Indentive vinner upphandling kring IoT-tjänster hos Uppsalahem AB

Indentive har lämnat ett vinnande anbud till Uppsalahem AB. Upphandlingen gäller ramavtalgällandeförapplikationsförvaltning och utveckling av tjänster till Indentives IoT-plattform Connective. Nu väntar,enligt Lagen om Offentlig Upphandling,en avtalsspärr om 10 dagar. Ramavtal kommer att tecknas tidigast 2018-05-31.

Read more

Indentive tecknar konsultavtal med Umeå Energi

Indentive har tecknat ett konsultavtal med Umeå Energi gällande utveckling av tjänster och produkter samt integrationsarbeten för IoT-plattformen Connective. Respektive projekt prissätts för sig.

Read more