Pressmeddelanden


Indentive byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Identive AB har tecknat avtal med Erik Penser Bank AB som Certified Adviser. Erik Penser Bank AB agerar Certified Adviser från och med 23 mars 2018. Indentives nuvarande Certified Adviser, Remium Nordic Holding AB, avslutar därmed sitt uppdrag 22 mars 2018. Läs mer om Indentive på indentive.se  Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm…

Read more

Valberedningens förslag till ny styrelse i Indentive AB

Valberedningen i Indentive AB kommer vid årsstämman den 26 april 2018 att föreslå Björn Persson till ny styrelseordförande. Han föreslås ersätta nuvarande styrelseordförande Mikael Hult. 

Read more

Björn Persson ny styrelseledamot i Indentive

Techbolaget Indentive fortsätter att stärka sin organisation och styrelse genom att utse Björn Persson till ny styrelseledamot. Han har en bred erfarenhet av både satellit- och digital-TV och av att skapa och kommersialisera lösningar som är nya för marknaden. Björn Persson blev invald som ny styrelseledamot den 13 februari. 

Read more

Indentives bokslutskommuniké 2017

Finansiell utveckling Helår (2017-01-01 – 2017-12-31) · Nettoomsättningen uppgick till 16 609 TSEK (15 740) · Resultatet efter finansnetto uppgick till -18 120 TSEK (104) · Resultatet per aktie uppgick till -9,04 SEK (0,49) · Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 10 074 TSEK (8 508) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 590 TSEK (1883) · Eget…

Read more

Kommuniké från Indentive AB:s extra bolagsstämma den 13 februari 2018

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag från den 11 januari 2018, förvärva Vodvision Europe AB genom nyemission av 713 000 units, var och en bestående av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption, innefattande dels emission av 713 000 aktier av serie B medförande en ökning av aktiekapitalet om 142 600 kronor,…

Read more