Pressmeddelanden


Björn Persson ny styrelseledamot i Indentive

Techbolaget Indentive fortsätter att stärka sin organisation och styrelse genom att utse Björn Persson till ny styrelseledamot. Han har en bred erfarenhet av både satellit- och digital-TV och av att skapa och kommersialisera lösningar som är nya för marknaden. Björn Persson blev invald som ny styrelseledamot den 13 februari. 

Read more

Indentives bokslutskommuniké 2017

Finansiell utveckling Helår (2017-01-01 – 2017-12-31) · Nettoomsättningen uppgick till 16 609 TSEK (15 740) · Resultatet efter finansnetto uppgick till -18 120 TSEK (104) · Resultatet per aktie uppgick till -9,04 SEK (0,49) · Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 10 074 TSEK (8 508) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 590 TSEK (1883) · Eget…

Read more

Kommuniké från Indentive AB:s extra bolagsstämma den 13 februari 2018

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag från den 11 januari 2018, förvärva Vodvision Europe AB genom nyemission av 713 000 units, var och en bestående av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption, innefattande dels emission av 713 000 aktier av serie B medförande en ökning av aktiekapitalet om 142 600 kronor,…

Read more

Indentive fördjupar samarbetet med Digital Sports Partner och får order värd 3,3 MSEK

Indentive utökar sitt samarbete med Digital Sports Partner (DSP) som arbetar med innovativa digitala lösningar och infrastruktur inom sportindustrin, däribland Svenska hockeyligan (SHL). Indentive är sedan tidigare vald som utvecklingspartner och nu fördjupas samarbetet ytterligare när man får uppdrag inom apputveckling och design. Ordern är värd drygt 3,3 MSEK och arbetet beräknas pågå under sex…

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 (nedan kallat Bolaget), kallas härmed till extra bolagsstämma, tisdagen den 13 februari 2018 klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken senast onsdagen den 7 februari 2018. Aktieägare som önskar…

Read more