Styrelsen i Indentive Värdepapper AB föreslår bemyndigande för nyemission

Styrelsen i Indentive Värdepapper AB bedömer att det finns ytterligare kapitalbehov för bolagets fortsatta expansiva satsning och har av den anledningen kallat till extra bolagsstämma den 16 maj 2019 för beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. För att täcka kapitalbehovet har styrelsen för avsikt att genomföra en nyemission under våren 2019. Emissionens storlek beräknas uppgå till cirka 15 miljoner kronor och förväntas vara genomförd innan utgången av juni månad.

Den 28 februari kommunicerades till marknaden att Indentive Värdepapper AB erhållit ett villkorat godkännande för notering på Spotlight Stock Market och att preliminär första dag för handel skulle bli den 12 mars 2019. Det främsta förbehållet för notering avsåg den finansiella situationen i bolaget. Indentive Värdepapper AB har uppfyllt villkoren men i samråd med Spotlight Stock Market beslutades att skjuta på noteringen och närmast prioritera en nyemission i syfte att stärka upp rörelsekapitalet och bolagets soliditet. Notering på Spotlight Stock Market förväntas ske inom första halvåret 2019.

Fullständig kallelse till den extra bolagsstämman finns på Indentives hemsida www.indentive.se/IR/Bolagsstyrning/Bolagsstämma/Bolagsstämmor.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013-465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Läs mer om Indentive på indentive.se
Indentive Värdepapper AB är moderbolag i en koncern med verksamhet som är specialiserad på IoT-teknologi, moln-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Bolaget har cirka 25 anställda och har kontor i Science Park Mjärdevi, Linköping.

Read more news