Kallelse till extra bolagsstämma i Indentive Värdepapper AB

Indentive Värdepapper AB kallar till extra bolagsstämma för att besluta om ny styrelseledamot och tillika styrelseordförande samt besluta om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission. Kallelsen till den extra bolagsstämman samt ytterligare information om valberedningens förslag till ny styrelseordförande följer nedan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INDENTIVE VÄRDEPAPPER AB

Aktieägarna i Indentive Värdepapper AB, org.nr 559081-0684 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Linköping.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 10 maj 2019.

Aktieägare som vill delta på stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till stamma@indentive.se senast fredagen den 10 maj 2019. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear innan fredagen den 10 maj 2019. Aktieägaren måste därför i god tid före fredagen den 10 maj 2019 kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolagets postadress på Teknikringen 4C, 583 30 Linköping. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.indentive.se och hos Bolaget och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Bestämmande av antal styrelseledamöter.
7. Val av ny styrelseledamot tillika styrelsens ordförande.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
9. Avslutande av stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 – Bestämmande av antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra samt att inga suppleanter utses.

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot
Valberedningen föreslår att Björn Persson entledigas som styrelseledamot tillika styrelsens ordförande och att Jörgen Nilsson väljs till ny styrelseledamot tillika styrelsens ordförande.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission innefattar i huvudsak följande villkor.
Styrelsen bemyndigas att, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med villkor.
Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv, och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår vidare att stämman ska besluta att styrelsens ordförande, eller den som styrelsens ordförande utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

_______________

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget minst så lång tid före stämman som följer av lag. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress alternativt e-postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på bolagsstämman.

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 14 855 572 aktier motsvarande 14 855 572 röster.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Linköping i april 2019
Styrelsen i Indentive Värdepapper AB

JÖRGEN NILSSON FÖRESLÅS SOM NY STYRELSEORDFÖRANDE I INDENTIVE VÄRDEPAPPER AB
Indentive går in i en fas av tillväxt och expansion både nationellt och internationellt. För att stärka bolaget inför nästa steg föreslås Jörgen Nilsson som ny ordförande i Indentive Värdepapper AB. Jörgen har en lång erfarenhet från den internationella operatörsbranschen och kommer närmast från en position som CEO på Zenterio AB.
”Mina täta kontakter med operatörer har under senare tid tydliggjort operatörernas behov av nya tjänster för att de skall kunna vidareutveckla sin affär. Indentives produkt Connective fyller en viktig lucka på den heta IoT-marknaden som är ett viktigt expansionsområde för operatörer. Jag känner mig starkt motiverad att tillsammans med styrelse och ledning leda Indentive vidare framåt. Min långa erfarenhet från operatörsbranschen, nationellt och internationellt, samt mina kontakter inom finansiering kommer förhoppningsvis väl till pass både i bolagets uppbyggnad av en stark marknadsposition och när det gäller att säkra expansionskapital. Indentive har en unik produkt på en mycket spännande marknad”, säger Jörgen Nilsson, som föreslås som ny styrelseordförande i Indentive.
”Jörgen har många års erfarenhet av att både som CEO och inom styrelser verka i tillväxtbolag med koppling till operatörssektorn. Han har tidigare suttit i ledningen för Ericsson samt arbetat med förändring och tillväxt vilket kommer att vara mycket värdefullt för oss. Jag har arbetat med Jörgen tidigare under många år och har ett stort förtroende för honom”, säger Anders Visell, CEO för Indentive.

Om Jörgen Nilsson
Jörgen Nilsson har lång erfarenhet och ett relevant nätverk inom den globala telekommarknaden samt mediavärlden genom sin bakgrund från Ericsson, där han var baserad i USA och England, men också genom senaste årens roller inom tillväxtbolag och som rådgivare inom ”Venture Capital”. Under tiden på Ericsson var Nilsson bland annat globalt kundansvarig för Vodafone. Efter tiden på Ericsson anställdes Jörgen Nilsson som VD för Acision, med ägare som Access Industries, IIU samt Atlantic Bridge. Jörgen har lång erfarenhet av styrelsearbete och kapitalmarknad samt djup förståelse för vikten av samarbete mellan styrelse och ledning för att nå önskade resultat.

För mer information vänligen kontakta
Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013-465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se
Läs mer om Indentive på indentive.se
Indentive Värdepapper AB är moderbolag i en koncern med verksamhet som är specialiserad på IoT-teknologi, moln-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Bolaget har cirka 25 anställda och ha kontor i Science Park Mjärdevi, Linköping.

Read more news