Potentiellt värdespann för IoT-segmentet år 2025

Det globala värdet för IoT-industrin förväntas enligt McKinsey Global Institute totalt uppgå till en summa mellan 3,9 — 11,1 biljoner USD år 20251. Idag omsätter den globala IoT-industrin för hårdvaror cirka 1,7 biljoner USD varav 725 miljarder USD omsätts i konsumentsegmentet och resterande inom näringslivet.

 

Under 2017 förväntas värdet för den globala IoTindustrin för tjänster uppgå till 273 miljarder USD. I slutet av 2017 bedöms det finnas cirka 8,4 miljarder uppkopplade things globalt, en ökning på 31 % från föregående år, av dessa bedöms cirka 63 % vara inom konsumentsegmentet. Näringslivssegmentet förväntas under 2017 globalt ha 3,1 miljarder uppkopplade things. Vid 2020 förväntas antalet uppkopplade things uppgå till

20,4 miljarder. Enligt Gartner Research bedöms majoriteten av things inom konsumentsegmentet, bortsett från automobilrelaterat, bestå av smart TV:s och digitalboxar medan näringslivssegmentet bedöms bestå av smart readers (smarta mätare) och säkerhetskameror

 

Källor: *MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE: THE INTERNET OF THINGS: MAPPING THE VALUE BEYOND THE HYPE, JUNE 2015

** GARTNER RESEARCH 2017

 

Potentiellt värdespann för IoT inom städer år 2025

Enligt en rapport från McKinsey Global Institute förväntas världens 600 största städer vid år 2025 generera cirka 65 % av den globala BNP:n och bosättas av drygt 4,7 miljarder invånare. IoT bedöms spela en nyckelroll i transformationen av konventionella städer till smarta framför allt inom områden som allmän säkerhet och hälsa, transport, resurshantering och leverans av tjänster. Upp till 80 % av städer i industrialiserade länder och 40 % i utvecklingsländer förväntas ha applicerat IoT vid slutet av år 2025.

 

Transport bedöms vara den kategori som väntas få kraftigast positiv påverkan av IoT:s framfart inom städer med allt från hantering av trafik för självstyrande automobiler till markant reducering av kollektivtrafikens bufferttider. Enbart reducering av bufferttider i städer förväntas potentiellt bidra med en global kostnadsbesparing om cirka 60 miljarder USD per år och hantering av självstyrande bilar 235 miljarder USD genom reducering i trafikolyckor, koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. IoT-applikationer inom transport kan potentiellt uppgå till ett totalt värde om 800 miljarder USD per år i städer globalt.

 

Kategorin allmän hälsa förväntas dra stor nytta av IoT. Förbättrad kvalitet för vatten och luft kommer att reducera föroreningar och därmed förbättra livskvaliteten för invånarna. IoT-applikationerna inom allmän hälsa förväntas vid 2025 uppgå till ett värde av cirka 700 miljarder USD per år.

 

Exempel på den smarta stadens samhällsnytta, och för att gagna hållbarhetsmål, är att exempelvis informera till allmänheten att snö-och isröjning har brister en tidig vintermorgon, med målet att minska bryt- och fallskador relaterade till halka.

 

Totalt förväntas värdet för IoT inom städer uppgå till en summa mellan 930 miljarder och 1.6 biljoner USD vid år 2025.

Källa: * MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, THE INTERNET OF THINGS: MAPPING THE VALUE BEYOND THE HYPE, JUNE 2015

 

Potentiellt värdespann för IoT inom detaljhandeln och tillverkningsindustrin

Ett av de segment som kraftigast förväntas påverkas av IoT:s kostnadsbesparingar och värdeökning är näringslivet i form av detaljhandel och tillverkningsindustrin.

Under de senaste två decennierna har detaljhandeln globalt genomgått en banbrytande förändring genom introduktionen av IT. Idag förväntas IoT ytterligare bidra med signifikanta förbättringar. Enligt McKinsey Global Institute kommer framtidens butiker att reducera sina kostnader och öka värdet genom bland annat automatiserade kassor via mobilen, optimerade produkthyllor baserade på analys av kundbeteende, skräddarsydda erbjudanden till kunder baserat på historiska köp samt optimering av lager genom automatiserad övervakning och hantering. Totalt förväntas värdet av IoT i butiker uppgå till en summa mellan 0,4 och 1,2 biljoner USD vid år 2025.30

 

I tillverkningsindustrin förväntas IoT:s inverkan generera kraftiga värdeökningar. Framför allt inom verksamhetsoptimering där samtliga delmoment inom produktionsprocessen får en omfattande övervakning, vilket i sig leder till en oavbruten och felfri produktion av varor samtidigt som dataanalys i realtid leder till färre trånga sektorer och färre mänskliga misstag. IoT bidrar även till bättre möjligheter för maskinunderhållning, där uppkopplade enheter i framtiden effektivare kommer att övervaka och flagga för eventuella reparationsbehov eller behov av uppgradering. IoT förväntas även bidra med konstadsbesparingar inom lagerhantering, då uppkopplade sensorer bland annat kommer att bedöma den optimala volymen för att täcka efterfrågan i produktionen och därmed förbättra marginaler. Totalt förväntas värdet av IoT inom tillverkningsindustrin att uppgå till en summa mellan 1,2 och 3,7 biljoner USD vid år 2025.

Källa: *MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, THE INTERNET OF THINGS: MAPPING THE VALUE BEYOND THE HYPE, JUNE 2015