Intern kontroll och revision

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) har styrelsen det övergripande ansvaret för att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Indentives interna kontrollstruktur har som utgångspunkt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. En regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen.

Enligt Indentives bolagsordning ska en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag, utses av bolagsstämman. Revisorn och revisorssuppleanter, i förekommande fall, väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Revisorn granskar Indentives årsredovisning, och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Nuvarande revisor presenteras under rubriken ”Revisorer” i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.