Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR INDENTIVE VÄRDEPAPPER AB
Org.nr 559081-0684
Antagen på bolagsstämma den 16 oktober 2019.

1. Bolagets företagsnamn är Indentive Värdepapper AB. Bolaget är publikt (publ).
2. Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Linköpings kommun.
3. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och försäljning av produkter samt tjänster för teknikutveckling inom mjukvarusektorn, handel med aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
4. Aktiekapitalet utgör lägst 753 916,80 kronor och högst 3 015 667,20 kronor.
5. Antalet aktier ska vara lägst 22 400 000 stycken och högst 89 600 000 stycken.
6. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.
7. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
8. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
9. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringspersoner,
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av dagordning,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter alternativt registrerade revisionsbolag.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor,
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
10. Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.
11. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.